×
Hôm nay, 08/06/2023
Toàn quốc Địa phương
Địa phương có dịch
đang diễn ra   đã kết thúc

Biểu đồ dịch bệnh theo ngày
Biểu đồ dịch bệnh theo tháng

Biểu đồ số tiêu hủy
Biểu đồ Loài nhiễm
Biểu đồ Loài tiêu hủy

So sánh cùng kỳ
Địa phương có dịch chưa qua 21 ngày
]); var options = { titleTextStyle: { fontSize: 12, color: "#333" }, chartArea: {width: '90%', height: '80%'}, //pieSliceText: 'label', backgroundColor: { fill: 'transparent' } }; var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart2')); chart.draw(data, options); } function drawChart3() { var data = google.visualization.arrayToDataTable([]); var options = { titleTextStyle: { fontSize: 12, color: "#333" }, chartArea: { width: '90%', height: '80%' }, //pieSliceText: 'label', backgroundColor: { fill: 'transparent' } }; var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart3')); chart.draw(data, options); } /// //google.charts.load('current', { 'packages': ['corechart'] }); google.charts.setOnLoadCallback(drawPlaceChart); ////Affected chart //google.charts.setOnLoadCallback(drawAffectChart); function drawPlaceChart() { var data = new google.visualization.DataTable(); data.addColumn('string', 'Tháng'); data.addColumn('number', "Số tỉnh"); data.addColumn('number', "Số quận/huyện"); data.addColumn('number', "Số phường/xã"); data.addRows([ ]); var placeOptions = { backgroundColor: { fill: 'transparent' }, width: '100%', height: 350, chartArea: { width: '90%', height: '80%' }, legend: { position: "top", alignment: "center" }, focusTarget: 'category', theme: 'material', vAxis: { viewWindow: { min: 0 }, format: '#' } }; var placeChart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('place_chart')); placeChart.draw(data, placeOptions); } function drawAffectChart() { var data = new google.visualization.DataTable(); data.addColumn('string', 'Tháng'); data.addColumn('number', "Số mắc"); data.addColumn('number', "Số chết + tiêu hủy"); data.addColumn('number', "Số tạ tiêu hủy"); data.addRows([]); var affectOptions = { title: 'Biểu đồ số lượng động vật nhiễm bệnh', backgroundColor: { fill: 'transparent' }, width: '100%', height: 400, chartArea: { width: '85%', height: '80%' }, legend: { position: "top", alignment: "center" }, focusTarget: 'category', theme: 'material', vAxis: { viewWindow: { min: 0 }, format: '#' } }; var affectChart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('affect_chart')); affectChart.draw(data, affectOptions); } //table chart google.charts.load('current', { 'packages': ['table'] }); google.charts.setOnLoadCallback(drawTable); function drawTable() { var data = new google.visualization.DataTable(); data.addColumn('string', 'Tỉnh/thành: 0'); data.addColumn('number', 'Quận/huyện: 0'); data.addColumn('number', 'Phường/xã: 0'); // data.addColumn('number', 'Số ổ dịch'); data.addColumn('number', 'Số tiêu hủy: 0'); // data.addColumn('number', 'Lượng tiêu hủy (Kg)'); data.addRows([]); var tblOptions = { title: 'Địa phương có dịch', backgroundColor: { fill: 'transparent' }, showRowNumber: true, allowHtml: true, sortColumn: 2, sortAscending: false, height: '0', width: '100%' }; var formatter = new google.visualization.BarFormat({ width: 160 }); formatter.format(data, 1); var formatter1 = new google.visualization.BarFormat({ width: 160, colorPositive: 'green' }); formatter1.format(data, 2); var formatter1 = new google.visualization.BarFormat({ width: 160, colorPositive: 'red' }); formatter1.format(data, 3); // formatter.format(data, 4) var table = new google.visualization.Table(document.getElementById('table_chart')); table.draw(data, tblOptions); }
Hệ thống VAHIS - Cục Thú y